Xiaodi Yan

Xiaodi Yan

Microsoft MVP

10+ years experience with .NET platform. Focus on .NET, ASP.NET, .NET Core, UWP, Xamarin, etc.